Crane for on-site (1t x 2)

เครน 5 ตัน

Crane 5t

เครนสำหรับหน้างาน ( 1ตัน x 2 )

Crane for washing (2t & 1.5t)

เครนสำหรับถอดและประกอบชิ้นส่วน ( 1 ตัน x 2 )

Crane for disassembly and assembly (1t x 2)

เครนสำหรับทำความสะอาดชิ้นส่วน ( 2 ตัน และ 1.5 ตัน )